13.10. A világítás

A gépkocsiban üzemszerűen a 33. táblázatban felsorolt izzólámpákat alkalmazzuk.
A fényszórókban levő duplaszálas izzólámpákon - amelyek a saját foglalatuknál fogva vannak rögzítve -, valamint az utastér világítására használt szofita izzólámpákon kívül a többi izzólámpa bajonettzáras foglalatban van. Kicseréléskor az izzólámpát kissé be kell nyomni, balra elfordítani, majd a foglalatból ki kell húzni.
A halogénlámpák izzóját nem szabad közvetlenül kézzel megfogni. Ha ez mégis megtörtént, alkohollal meg kell tisztítani.

33. táblázat, izzólámpakészlet
Az izzó jellemzője és felhasználási helye Feszültség, teljesítmény Fej
Fényszórók aszimmetrikus, kettős izzószálúl12 V 45/40 WP 45t
Fényszórók halogén, kettős izzószálú212 V 60/55 W H4P 43t-38
Fényszórók halogén, egy izzószálú312 V 55 W H1P 14.5s
Mellső helyzetjelző lámpák12 V 4 W T B/4BA 9s
Mellső és hátsó irányjelző lámpák12 V 21 W P 25-1BA 15s
Hátsó helyzetjelző lámpák12 V 5 W R 19/5BA 15s
Féklámpák12 V 21 W P 25-1BA 15s
Hátrameneti lámpák12 V 21 W P 25-1BA 15s
Rendszámtábla-világítás12 V 5 W R 19/5BA 15s
Utastér-világítás12 V 5 W C 11S 8.5
Ellenőrzőlámpák12 V 2 WBA 9s
A műszerek megvilágítása12 V 2 W (kék)BA 9s

1 Különleges kivitelű Skoda 105 S, 120 és a 2 lábjegyzetben felsorolt tipusok.
2 Skoda 105 L, 105 GL, 120 L, 720 LS, 120 GLS tipusok.
3 Segédfényszórók.

Megjegyzés: 1981. augusztustól az összes Skoda gépkocsít halogénlámpás fényszórókkal szerelik.

13.10.1. A fényszórók

A fényszórók rögzítésének szerkezeti eleme az ún. tartólemez, egy téglalap alakú lap. A kocsiszekrénybe csavarokkal és rugós alátétekkel rögzítik. Ebbe csavarokkal, anyákkal és biztosító alátétekkel erősítik a fényszóróházat. Az egyik csavar alá kell rögzíteni a testelő vezeték kábelsaruját. A kör alakú fényszóró optikai betétjének (fényszóróbetét) beállító tagja, a belső keret a tokba két különleges beállítócsavarral és két húzórugóval van beszerelve. A fényszóróbetétet három csavar rögzíti a külső kerethez. Az ovális alakú fényszóróbetétet a tartólemezbe a (tartólemez a házzal) két rugó és rögzítő kar rögzíti.
A tartólemez balos és jobbos kivitelű. A nyíllal és a TOP jelöléssel felfelé kell szerelni. A fényszóróbetétek - a segédfényszórókét kivéve - mások a bal kormányzású és a jobb kormányzású gépkocsiknál. A villamos vezetékeket gumi átvezető perselyeken keresztül vezetik a házba.
A kör alakú fényszóróbetét kicserélésekor csavarjuk ki a külső keret csavarjait; az ovális alakú fényszóróbetét kicserélésekor akasszuk ki a rögzítőrugókat és a rögzítőkart toljuk kiszerelési helyzetbe. Kicserélés és beszerelés után a fényszórót be kell állítani (l. a további szövegben).

13.10.2. A mellső irányjelző lámpa

A lámpatest szétszerelhetetlen egység. Megkülönböztetünk bal oldali és jobb oldali irányjelző lámpát. A zárórész az izzólámpával a gépkocsi hossztengelye felé néz. A lökhárítóba lapos és rugós alátétekkel, valamint anyákkal rögzítsük.

13.10.3. A hátsó lámpacsoport

A lámpacsoport szétszerelhetetlen egység, a gépkocsiba lapos alátétekkel és anyákkal rögzítsük. A felső csavar körül a festéket kaparjuk le és ide rögzítsük a testelő vezetéket.
(A lámpák sorrendjét a villamos hálózat megfelelő kapcsolási vázlatán láthatjuk.)

13.10.4. Az utastérlámpa (belső világítás)

A lámpatest szétszerelhetetlen egység, a kocsiszekrényben levő nyílásba benyomással rögzíthető. Az oldalsó laprugóval érintkező élről a festéket le kell tisztítani. A lámpatestet a fedél nyíllal jelölt végének óvatos lefeszegetésével (pl. csavarhúzóval stb.) szereljük le. Összeszereléskor a kapcsoló felőli végen tegyük be a burát, majd a másik végét nyomjuk be.
Az oldalsó laprugónál levő érintkezőre a pozitív (piros) vezetéket, a középső érintkezőre az ajtókapcsolótól jövő (zöld) vezetéket toljuk fel. A kapcsolóval szemben levő érintkezőt ne kössük be. (Vigyázat, ez élő negatlv pólus!)

13.10.5. A rendszámtábla-világítás

A lámpatest szétszerelhetetlen egység, gumi tömítő alátéttel, rugós alátéttel és anyával rögzítsük. Az egyik kötéshez rögzítsük a testvezetéket, e kötésnél a festéket el kell távolítani.

13.10.6. Az ellenőrző műszerek megvilágítása és az ellenőrzőlámpák

Az ellenőrző műszereket megvilágító izzólámpák általában magukban a műszerekben találhatók, kicserélésükkor hozzáférhetőségük korlátozott (részletesebb leírás a következő szövegben és a 13.16. alfejezetben található).

13.10.7. A fényszórók beállítása

A főfényszórók

A gépkocsi főfényszóróit úgy állítsuk be, hogy míndenekelőtt az úttestet világítsák meg, és tompított fényszórókkal való közlekedés esetén a szembenjövőket ne zavarják. A távfényszóró és a tompított fényszóró fénykévéjének iránya közötti különbség az izzólámpa szerkezetéből adódik; ezért a fényszórók beállításakor döntő szerepük van a tompított fényszórók fénykévéje irányának, és e fénykévék szerint kell a fényszórókat beállítani.

Ha nincs különleges ellenőrző berendezésünk (regloskop), a beállílást a 245. ábrán látható ellenőrzőfalon is elvégezhetjük. A fénykévéknek nem szabad a gépkocsi hossztengelyéhez képest sem szét-, sem összetartaniok. Úgy kell őket beállítaní, hogy a gépkocsit a menetkész tőmeggel és a vezetö helyén 75 kg tömegű személlyel megterhelve, a tompított fényszóró fénykévéje a fényszórótól mért 5 m távolságonként 60 mm-rel legyen alacsonyabb, mint a fényszórók vízszintes tengelyvonala.

Ovális alakú fényszóróval szerelt gépkocsinál először toljuk a beállítókart alaphelyzetbe. A gépkocsit terheljük meg: a mellső ülésekre ültessünk személyeket, és a fő csomagtérbe helyezzünk 40 kg tömegű csomagot. Ezután a beállítókart toljuk a beállítási helyzetbe. Más terhelés csetén a beállítókart alaphelyzetbe kell tolni.
Beállltás előtt célszerű a beállítókart a fényszóróüveg alsó helyzetébe tolni.

245. ábra. Ellenörzőfal a faltól 5 m-re álló balkormányzású gépkocsik fényszóróinak beállításához A a főfényszórók középpontjának egymástól való távolága; B a segédfényszórók középpontjának egymástól való távolsága; C a fényszórók középpontjának távolága a talajtól; D=60 mm, a tompított fényszóró fénykévéjének a középvonal alatti magassága

246. ábra. A jobb oldali fényszórók beállító és rögzitő csavarjai (a bal oldali fényszóróké az ábra tükörképének felel meg)
a) 160 mm-es fényszóró;
b) 130 mm-es fényszóró
1 oldalsó állitócsavar;
2 magasságbeállító csavar;
3 rögzítőcsavarok
c) Az ovális alakú fényszórók beállitó csavarjalnak, rögzítő rugóinak stb. elhelyezése a bal oldali és a jobb oldali fényszóróknál szimmetrikus
1 beállítócsavavok;
2 rögzitö és beállítókar;
a alaphelyzet,
b beállítási helyzet;
c kiszerelési helyzet;
3 rögzítő rugók

A gépkocsit úgy állítsuk az ellenőrzőfal elé, hogy a fényszórók az ellenőrzőfaltól 5 m-re legyenek. Az ellenőrzőfalra mérjük fel a talajtól a fényszóró középvonalának C magasságát, és attól lefelé 60 mm-re húzzunk a talajjal párhuzamos vonalat. Ellenőrizzük, esetleg állítsuk be a távfényszórók szimmetriáját (A és B pontok). A tompított fénykéve és a sötét rész határát úgy állítsuk be, hogy az kissé a felrajzolt vonal alatt, de legalább a vonalon legyen.

E határvonal jobb oldala a fényszóró középpontjától felfelé (kb. 15-oos szög-ben) tart, ahogyan azt a 245. ábrán ábrázoltuk.

Mindegyik fényszórót önállóan kell beállítani, a beállítás idejére a másik fényszórót le kell takarni. A jobb kormányzású gépkocsiknál a fénykévehatár szögelhajlása a másik oldalon van.

Ha a fényszóró és az ellenőrzőfal közötti távolság kisebb, mint az említett 5 m, a fényszóró középpontja és a fénykéve felsö határa közötti távolságot olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékben a faltól való távolság kevesebb, mint 5 m. Például, ha a gépkocsi fényszórója 2,5 m-re van az ellenőrzőfaltól, a fényszóró középpontja és a fénykéve felsö határa közötti távolság a felére, azaz 30 mm-re csökken. Az ellenőrzöfalon levö A és B távolság megfelel a fényszórók gépkocsin mért egymáshoz viszonyított távolságának. E méretek a következők:
- 160 mm-es fényszórók esetén 1030 mm,
- 130 mm-es fényszórók esetén 1114 mm,
- Ovális fényszórók esetén 970 mm,
- 130 mm-es segédfényszórók esetén 790mm.
A halogén lámpákat beállításkor nem szabad túl sokáig bekapcsolva tartani (üzemelés közben a menetszél hütí, álló helyzetben azonban károsan túlmelegedhetnek).

A beállítás a fényszórókereten levő csavarokkal végezhető el (246. ábra). A díszrács külső részének leszerelése után válnak hozzáférhetővé. Csavarjuk ki a díszrács külsö sarkaiban levő csavarokat és oldalról elnyomva vegyük le a díszrácsokat.

A segédfényszórók

A gépkocsi segédfényszórói úgy vannak beállítva, hogy a fénykéve iránya párhuzamos legyen a talajjal és egy tengelybe essen a gépkocsi hossztengelyével.

13.10.8. A ködfényszórók és a hátsó helyzetjelző ködlámpa

A ködfényszórók és a hátsó helyzetjelző ködlámpa nem tartozékai egyik típusú gépkocsinak sem, csak utólag, egyéni módon szerelhetők fel. A gépkocsi villamos hálózatára a 247. ábra szerint kell bekötni.
247. ábra. A ködfényszóróknak és a hátsó helyzetjelző ködtámpának a gépkocsi villamos hálózatára kötése
1 1. számú biztosító; 2 kapcsoló jelfogó; 3 vagy 4 3. vagy a 4. számú biztosító;5 a ködfényszórók kapcsolója (bekapcsolt helyzetben ábrázolva); 6 a hátsó helyzetjelző ködlámpa kapcsolója; 7 a 7. számú biztosító; 8 a 8 számú biztosító: 9 a 9. számú biztosító (pótlólag szerelendő fel); 10 a 10. számú biztosító (pótlólag szerelendő fel); 11 a bal oldali ködfényszóró; 12 a jobb oldali ködfényszóró: 13 hátsó helyzetjelző ködlámpa; 14 a hátsó helyzetjelző ködlámpa ellenőrzőlámpája; 123 az irányjelzö-kapcsoló, a kürtnyomógomb és a főfényszórók átkapcsolója; 124 csatlakozó dugasz és aljzat: 142/1 a bal oldali főfényszóró távfénye; 142/3 a bal oldali főfényszóró helyzetjelző lámpája; 143/1 a jobb oldali főfényszóró távfénye; 143/3 a jobb oldali főfényszóró helyzetjelzö lámpája
Legkisebb vezeték-keresztmetszetek: a 2,5 mm2; b 1,5 mm2; c 0,75 mm2
Megjegyzés: A 124-es csatlakozó aljzat 6-os érintkezőjévől a 7. és a 8. számú biztosító tápvezetékét kikötni és az 5. számú kapcsoló C pontjáva kötni!
A ködfényszóróknak és a hátsó helyzetjelzö ködlámpának a gépkocsira való felszerelésekor figyelembe kell venni a 23/1975. (XII. 31.) KPM számú rendelet 28., 35. és 41. §-ában foglaltakat. Ezek a következők:
- két darab ködfényszóró szerelhető fel a gépkocsi közepétöl a következőkben megadott azonos távolságban és azonos magasságban.;
- a ködfényszóró által adott megvilágitás 25 m távolságban, a ködfényszóró optikai tengelyének magasságában és afölött 1 luxnál több nem lehet. A ködfényszóró csak színtelen (fehér) vagy kadmiumsárga fényt bocsáthat ki.
- a ködfényszóró átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez 0.25 m-nél közelebb, az átvilágitott felület felső széle a tompított fényszóró átvilágított felületének a felsö szélénél magasabb, az átvilágított felület külső széle pedig a gépkocsi legszélsö pontjától 0.40 m-nél távolabb nem lehet;
- a ködfényszóró villamos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy e fényszóró csak a helyzetjelző lámpákkal együtt, illetőleg akkor legyen bekapcsolható, ha a helyzetjelző lámpákat már bekapcsolták, és a ködfényszóró a távolsági fényszóróval együtt ne legyen bekapcsolható. A véletlen elállítódást kizáró biztos rögzítés éppen úgy kötelező, mint a helyes beállítás, hogy a szemböl jövő forgalmat ne vakítsa. Ezért a ködfényszórók beállításakor figyelembe kell venni az előző feltételekben meghatározottakat.

A hátsó helyzetjelző ködlámpa felszerelésekor a 23/1975. (XII. 31.) KPM számú rendelet 35. és 41. §-ában levő, következő felszerelési feltételeket kell betartani:
- gépkocsira egy hátsó helyzetjelző ködlámpa szerelhető fel;
- a hátsó helyzetjelző ködlámpa csak - a hátsó helyzetjelzö lámpa fényénél nagyobb fényerejű - piros fényt bocsáthat ki;
- a hátsó helyzetjelző ködlámpa átvilágított felületének alsó széle az úttest szintjéhez 0.25 m-nél közelebb, az átvilágitott felület felsö széle az úttest szintjétöl 1,00 m-nél távolabb, külső széle pedig a gépkocsi bal oldali legszélsö pontjától 0,40 m-nél távolabb, és a bal oldali féklámpa átvilágított felületéhez 0,10 m-nél közelebb nem lehet;
- a hátsó helyzetjelző ködlámpa villamos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy csak külön kapcsolóval, a helyzetjelző lámpák bekapcsolt állapotában - ködfényszóróval felszerelt jármű esetében pedig csak a ködfényszórók bekapcsolt állapotában - legyen bekapcsolható;
- a gépkocsit fel kell szerelni olyan visszajelző lámpával, amely jelzi a gépkocsira szerelt hátsó helyzetjelző ködlámpa bekapcsolt állapotát. Szine kizárólag borostyánsárga lehet.

A ködfényszóró és a hátsó helyzetjelzö ködlámpa használatát az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM számú rendelet 44. § (4) bekezdése és a 45. § (2) bekezdése határozza meg:
- ködfényszórót és hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok egyébként csak egészen lassú haladást tennének lehetövé;
- álló járművön - a forgalmi okból megálló járművet kivéve tompított fényszórót csak erös ködben vagy sürű hóesésben szabad használni. Távolsági fényszórót, ködfényszórót és hátsó helyzetjelző ködlámpát használni tilos.

A kapcsolókat egyéni módon lehet elhelyezni, pl. egy erre a célra készített szerelőlapon a műszerfal alatt (l. a 224. ábrát). A hátsó helyzetjelzö ködlámpa részére célszerű ellenőrzőlámpával egybeépített kapcsolót alkalmazni.
A ködfényszórók kapcsoló jelfogója azonos, mint a segédfényszóróké.
Hátsó helyzetjelző ködlámpát a ködfényszórókkal fel nem szerelt gépkocsira is fel lehet szerelni. Ebben az esetben a 247. ábra szerinti 6-os kapcsoló B pontját nem a 10. számú biztosítóval, hanem a 3. vagy a 4. számú biztositóval kell összekötni (az ábrán szaggatott vonallal ábrázolva). Természetesen az ellenőrzőlámpa felszerelése kötelező, viszont a ködfényszórók működésével kapcsolatos szerelvények és bekötések elmaradnak. A hátsó helyzetjelző ködlámpa ellenőrzőlámpájának izzólámpája 12 V 1,5...2 W.

13.10.9. Az izzólámpák cseréje

Kör alakú fényszórók
Szereljük le a díszrács külső részét (l. az elözö szöveget), a fényszórónál lazitsuk meg a rögzítőcsavarokat, a fényszórót fordítsuk el és a csavarok fejein keresztül vegyük ki.

Ovális alakú fényszórók
Szereljük le a diszrács külsö részeit (l. az elöző szöveget), a fényszórónál tegyük szabaddá a rögzítőrugókat, a beállitókart toljuk a kiszerelési helyzetbe, és a fényszórót vegyük ki.
A fényszóró duplaszálas izzólámpájáról vegyük le a csatlakozó aljzatot vagy a vezetékeket (a fényszóró kivitelétől függően), vegyük le a zárórész tömitését (ha a fényszóró ezzel el van látva), majd a zárórészt nyomjuk be és balra fordítsuk el, ezután vegyük ki az izzólámpát. A helyzetjelzö izzólámpát a foglalattal együtt is ki lehet venni a fényszóróból.
Az új izzólámpákat a kiszerelés fordított sorrendjében helyezzük be. A duplaszálas izzólámpát a foglalatán levő rögzítönyelvnek megfelelően helyezzük be a foglalatáha. Ha a helyzetjelző izzólámpa foglalatán nincs testelő vezeték, akkor a duplaszálas izzólámpa zárórészének nyelvével testeljük. A tárórész tömítését pontosan helyezzük fel, hogy megakadályozzuk a víz bejutását a fényszóróba.

Mellső írányjelző lámpa, hátsó lámpaesoport, rendszándábla-világítás
A lámpatest hátsó falánál a zárórész elfordításával legyük szabaddá a zárrészt, és a lámpatestet az izzólámpával együtt vegyük ki.
A hátsó lámpacsoportokban a lámpák a megfelelö villamos hálózat kapcsolási vázlata szerinti sorrendben vannak.

Utastér-lámpa (belső világítás)
Az izzólámpát a lámpatest leszerelése után lehet kivenni (l. az előző - fényszórók éx lámpák, a lámpatestek szétszerelése - szöveget).

A műszertáblát megvilágító és ellenőrző lámpák
Az izzólámpákhoz a műszertábla leszerelése után lehet hozzáférni (l. a 13.16. alfejezetben). Elfordítás után vegyük ki a foglalatot az izzólámpával.