13.6. Az indítómotor

Az indítómotor rövid ideig terhelhető villamos motor, amelyet indításkor a motor főtengelyének megforgatására használunk (239. ábra). A forgórészének tengelye bordázott, ezen csúszik be a rajta levő, elektromágnessel mozgatott fogaskerék (Bendix-kerék) a lendítőkerék fogaskoszorújába. A 12 V egyenáramú, főáramkürű, négypólusú motor forgórészét a pajzsokban levő önkenő csapágyakban ágyazták. A fogaskerék és a tengely között szabadfutó van, amely

239. ábra. Az indítómotor metszete

megvédi az indítómotort attól, hogy a beindult motor megforgassa. Műszaki adatai a 31. táblázatban találhatók, a villamos- és teljesítmény-jelleggörbéit a 240. ábra szemlélteti.

31. táblázat. Az indítómotor műszaki adatai

PAL-Magneton 443.115-142.070; 443.115-142.0711; 443.115-142.1102
Névleges teljesítmény, kW 0,66
Forgatónyomaték Nm 12,25
Fordulatszám a névleges teljesítménynél, 1/min max. 1000
A 30-as kapcson mérhető feszüitség a névleges teljesítménynél, V max. 9,5
Az indítómotor áramfelvétele terhelés nélkül, A max. 65
Forgásirány bal
A forgáskerék adatai, fogszáma, modul 9/2, 5
A szénkefék rugónyomása. N 9,3 +-10%
1 Változások a gyártás folyamán
2 1980. augusztusától

240. ábra. Az indítómotor villamos- és teljesítmény-jelleggörbéje

240. ábra.

Az indítómotor karbantartása ellenőrzésből, javításból, vagy a bronzkefék, bronzkeferugók, kollektor, fogaskerék és szabadonfutó, önkenő csapágyak kicseréléséből áll.

A bronzkefék kellően hosszúak legyenek, és a kefetartóban szabadon mozogjanak. A bronzkefék nyomórugóinak elegendő legyen a nyomóereje, a kollektor hibátlan és kifogástalanul tiszta legyen. Alkohollal, benzinnel vagy triklór-etilénnel tisztítható. Összeszerelés és indítás előtt kellőképpen száraz legyen. A beégett (a jó kollektor színe vörösesbarna) vagy másképpen mechanikusan hibás kollektort haladéktalanul meg kell javítani.

A hibás fogaskereket új, szabadonfutóval egybeszerelt komplett fogaskerékre kell kicserélni.

13.6.1. Az indítómotor ki- és visszaszerelése

Az indítómotor a kézi csomagtér fenéklemeze alatt, a sebességváltómű és tengelyhajtás házának jobb oldalán van.
Billentsük fel a hátsó ülést, göngyöljük össze a textil hangszigetelőt és a csomagtér padlóján mindkét fedelet vegyük Ie. Vegyük le az akkumulátor testvezetékét is.
Az indítómotorról szereljük le a gyújtáskapcsolótól és az akkumulátortól jövő vezetékeket. Csavarjuk ki az inditómotort a sebességváltóműhöz és a tengelyhajtáshoz rögzítő csavarokat, és az indítómotort vegyük le.
Az indítómotor visszaszerelésének sorrendje a kiszerelés fordítottja.

13.6.2. Az indítómotor szétszerelése

1. Szereljük le a kollektor felőli pajzsról a burkolatot és csavarozzuk ki a csatlakozókat. A pajzsban levő kefetartóban emeljük meg a bronzkeféket.
2. Vegyük le a kollektor felőli pajzsot a fékalátétekkel együtt (jegyezzük meg az alátétek sorrendjét és a szerelésük módját).
3. Vegyük ki az állórészt, ami tovább nem szerelhető szét.
4. Csavarjuk ki a kapcsolót a mellső pajzshoz rögzítő csavarokat. akasszuk ki a kapcsoló mozgórészét a villa akasztójából, és húzzuk le a kapcsolót.
5. Vegyük ki a kapcsolókar csapjának biztosíló alátétjét és üssük ki a csapot a mellső pajzsból.
6. Vegyük ki a forgórészt a fogaskerékkel a mellső pajzsból.
7. A tengely hajtórészéről vegyük le az alátéteket (a szerelési sorrendet jegyezzük meg). Üssük le az átvezetögyűrűt a biztosítógyűrűről a motor tekercselése irányában. A biztosítógyűrűt nyissuk ki, és a szabaddá vált alkatrészekkel együtt húzzuk le a tengelyről.
8. Szükség esetén esztergáljuk át a kollektort és marjuk ki a szegmensek között levő szigetelőt. A mikanit a szegmens müködő felülete alatt 0,4...0,8 mm-re legyen.

Megjegyzés: A kapcsoló tovább nem szerelhető szét. Ha megállapítjuk, hogy hibás, ki kell cserélni. Az alkatrészek tiszlítása közben a forgórészt vagy a fogaskereket a szabadonfutóval nem szabad benzinbe vagy más zsírtalanító szerbe mártani. Ez a csapággyal szerelt mellső és a hátsó pajzsra is vonatkozik. A tisztító folyadékba mártáskor tönkremennek az önkenő csapágyak.

13.6.3. Az indítómotor összeszerelése

1. A forgórész bordás részét zsírozzuk be (a szükséges zsír minőségét a 16.3. alfejezetben ismertetjük), és húzzuk rá a fogaskereket a szabadonfutóval és az átvezetőgyürüvel. A tengelyben levű horonyba helyezzük be a biztosítógyűrűt és üssük rá az átvezetőgyűrűt. A fogaskerék a szabudonfutóval könnyen mozogjon a tengelyen.
2. A tengelyre eredeti sorrendben helyezzük fel a megfelelő alátéteket (acélalátét, távtartógyűrű, fibergyűrű, távtartógyúrű), és a kapcsolókarral toljuk be a forgórészt a mellső pajzsba.
3. Akasszuk be a kapcsoló tolórúdját a kapcsolókarba és lazán csavarozzuk fel a kapcsolót. Dugjuk be a kar csapját a mellső pajzsba és biztosítógyűrűvel biztosítsuk.
4. Húzzuk meg a kapcsoló csavarjait, a mellsö pajzsba helyezzük be az állórészt;
5. A kollektor felőli pajzsba eredeti sorrendben helyezzük be a megfelelő alá-téteket (a hajlított középpel a pajzsba, a lapos, a fogazott és az acélalátétet).
6. Helyezzük fel a kollektor felöli pajzsot megemelt szénkefékkel a tengelyre (a helyzetét a gerjesztés-kivezetés és a bevágás szerint kell megválasztani) és csavarozzuk be a kapcsokat.
7. Helyezzük fel és csavarozzuk rá a szénkefék összekőtö szalagját és a gerjesztőtekercs kivezetéseit a pozitív szénkefék tartójára. Tegyük szabaddá; eresszük le a szénkeféket.
8. Helyezzük fel a szigetelő sávot és csavarozzuk fel a burkolatot.
9. Vizsgáljuk meg az indítómotort.

13.6.4. Az indítómotor bekötése ellenőrzéshez

Az indítómotor 30-as jelű csavarját kapcsoljuk töltött akkumulátorra és az áramkörbe kapcsoljunk nagy méréshatárú áramméröt (241. ábra).
Az 50-es jelű csatlakozóra áramot vezetve inditsuk el az inditómotort. Üresjáratban az áramfelvétel nem lépheti túl a 65 A-t, eközben az indulás pillanatában fellépő csúcsáramot ne vegyük figyelembe.

211. ábra. Az indítómotor bekötése ellenőrzéshez

241. ábra

Az indítómotornak csendesen és nyugodtan kell futnia, a fogaskeréknek akadozás nélkül kell kimozdulnia és visszatérnie a nyugalmi helyzetébe. A fogaskeréknek kimozdulásakor nem szabad közvetlenül az átvezetögyűrű homlokfelületén forognia. Az indítómotor a kapcsolónak az áramforrásról való lekapcsolása után max. 8 s időtartamig foroghat.
Ellendrizzük a bronzkefék rugóinak állapotát. A bronzkefék felületüknek legalább 2/3 részével feküdjenek fel a kollektor szegmensére, és könnyen mozogjanak a kefetartókban.
A forgórésznek érezhető holtjátéka (max. 0,7 mm) legyen, és a fogaskeréknek az indítómotor forgásirányában való forgatásakor a szabadonfutónak könnyedén kell szabadon futnia.
Megfelelő tapasztalat esetén elegendő az indítómotor értékeléséhez az üresjáratban (terhelés nélkül) való ellenőrzés.
Teljes képet azonban csak próbapadon való vizsgálatkor kaphatunk.